کدینگ موجود
گروه
14
هزینه پشتیبانی فنی
سود و زیانی
16
صحرا سیر
19
ثبتی و حقوقی
سود و زیانی
24
سایر خدمات فرودگاهی
سود و زیانی
26
درآمد ماهان(داخلی)
سود و زیانی
27
Air Tour
28
مشتری شماره 471
29
مشتری شماره 293
نام